VIEŠOJI OFERTA

Viešoji oferta

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Ši sutartis sudaroma tarp UAB "Berklis" atstovo (toliau - Paslaugų teikėjas) ir Kliento, perkančio mokymų bilietą iš www.rasytojuakademija.lt su galimu nukreipimu į bilietų pirkimo platformą eventon.lt svetainės (toliau - svetainė), teisingai užpildžiusio visus registracijai reikiamus duomenis (informacinius laukus) registracijos formoje ir sutikusio su šios sutarties sąlygomis, savo sutikimą patvirtinusio į klausimą "Ar patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su mokymo sąlygomis ?", nurodę "Taip".

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Paslaugų teikėjas suteikia informaciją ir konsultavimo paslaugas (toliau - produktą) Klientui, o Klientas už gautą produktą sutinka sumokėti nurodytą sumą Paslaugų teikėjui.

1.2. Pagal šią sutartį, produktu yra laikomas autorinių internetinių "RAŠYTOJŲAKADEMIJOS" mokymų organizavimas ir vedimas, prieigos prie mokymosi kursų suteikimas, galimybė naudotis įvykusių mokymų vaizdo ir garso archyvais bei kiti autoriniai Evelinos Biliūnaitės produktai, kurie yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių aktus dėl intelektinės nuosavybės. Mokymų bei produktų sąrašą, pirkimo ir kitas sąlygas galima rasti svetainėje www.rasytojuakademija.lt. "RAŠYTOJŲAKADEMIJOS" mokymų planas gali būti koreguojamas Paslaugų teikėjo pagal ankstesniuose mokymuose dalyvavusių asmenų atsiliepimus, pageidavimus ar pastabas iš anksto nepranešus mokymų dalyviams.

1.3. Pagal šios sutarties sąlygas mokymai RAŠUYTOJŲAKADEMIJOJE vyksta: a) nuotoliniu būdu naudojantis Facebook privačių grupių prieigą, gaunant video pamokas; b) gyvi mokymai. Prie kiekvienos mokymų programas yra nurodyta, kaip vyks mokymai.

1.4. Klientas yra susipažinęs, kad RAŠYTOJŲ AKADEMIJA mokymų programa ir žino, kad RAŠYTOJŲ AKADEMIJOS mokymų programų autorė, pagrindinė lektorė ir įkūrėja yra UAB Berklis direktorė Evelina Biliūnaitė.

1.5. Klientas yra susipažinęs, kad kai kurių gyvų mokymų lektoriai yra kviestiniai UAB Berklis asmenys, kurie yra nurodomi aprašyme prie pasirinktos mokymų programos.

2. ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Mokymų programų ir produktų kainos nurodomos svetainėje www.rasytojuakademija.lt.

2.2. Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti mokymų programų ir produktų kainą iki Kliento apmokėjimo dienos. Nauja kaina privalo būti skelbiama svetainėje www.rasytojuakademija.lt

2.3. Už pasirinktą mokymų programą ar produktą Klientas sumoka pagal pateiktą sąskaitą.

2.4. Už paslaugą Klientas atsiskaito pavedimu į banko sąskaitą, kurios numerį gauna į savo elektroninio pašto dėžutę arba apmoka naudodamasis svetainėje www.rasytojuakademija.lt arba su nukreipimu į eventon.lt įdiegtą sistemą arba kitu Klientui tinkamu būdu, sutarus su Paslaugų teikėju.

2.5. Mokėjimas už produktą laikomas įvykusiu, kai Paslaugų teikėjas į savo banko sąskaitą gauna atitinkamą pinigų sumą iš Kliento.

2.6. Kliento sumokėjimas už produktą laikomas šios sutarties sudarymu.

2.7. Kitas išlaidas (banko nustatytus mokesčius) sumoka Klientas.

2.8. Jeigu dėl kokių nors Klientui nutikusių priežasčių jis nori būti perkeltas iš savo grupės į sekančią mokymų grupę, tai jam kainuos 50,00 EUR + PVM, viso: 60,50 EUR.

2.9. Pinigai už mokymų bilietus negrąžinami. Tačiau, pasikeitus jūsų planams, jūs visada galite bilietą perparduoti kitam asmeniui ar padovanoti. RAŠYTOJŲ AKADEMIJOJE įsigytas Jūsų mokymų bilietas gali būti užskaitytas kitam asmeniui, jeigu iš savo el. pašto, kurį nurodėte registracijos metu, atsiųsite Paslaugos Teikėjui savo patvirtinimą apie pasikeitusį mokymų dalyvį. Bilieto užskaitymo kitam dalyviui sąlygos galioja iki prasidedant mokymams. Norint vėliau perduoti bilietą kitam, Paslaugos teikėjas turi teisę paprašyti papildomos priemokos už tiek pamokų, kiek jau praėjo iki pareiškimo perduoti bilietą kitam dienos. Tokiu atveju kaina paskaičiuojama nuo pilnos bilieto kainos.

3. PRODUKTO/PASLAUGOS GAVIMO TVARKA

3.1. Klientas, sutikdamas su sutarties sąlygomis, teisingai užpildo visus privalomus informacinius laukus, esančius svetainėje www.rasytojuakademija.lt arba su nukreipimu į www.eventon.lt, arba gavęs el. laišką.

3.2. Patvirtindamas užsakymo gavimą, Paslaugų teikėjas išsiunčia Klientui jo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu patvirtinančią mokėjimą informaciją. Užsakymas gali būti patvirtinamas ir kitokiu, abiems pusėms priimtinu būdu iš anksto sutarus telefonu arba el. paštu ir tai patvirtinus el. laiške.

3.3. Sutartis laikoma galiojančia nuo apmokėjimo dienos (dalinio mokėjimo atveju - nuo pirmojo apmokėjimo). Antros įmokos už mokymus dalis mokama pagal iš anksto sutartą terminą sutarus telefonu arba el. paštu.

3.4. Klientas privalo pats pasirūpinti techninėmis aplinkybėmis ir prisiimti atsakomybę už kokybišką informacijos gavimą (turėti patikimą interneto ryšį, atitinkamą kompiuterinę įrangą).

3.5. Paslaugų teikėjas gali koreguoti paskaitų tvarkaraštį iš anksto neinformavęs. Tačiau savo noru, apie papildomas sąlygas, mokymo tvarkos pokyčius, Paslaugų teikėjas informuoja Klientą reikiamą informaciją skelbiant svetainėje www.rasytojuakademija.lt, arba el. paštu, arba uždaroje socialinio tinklo "Facebook" grupėje, kurioje mokosi studentas (-ė).

3.6. Produktas laikomas pristatytas Klientui, kai jis yra pridedamas prie uždaros mokymų grupės Facebook'e, į kurią įkeliamos video pamokos.

3.7. Jeigu Klientas pasirinko dalinio mokėjimo galimybę, už produktą sumokėjo dalį sumos ir sutartu laiku nesumokėjo antrosios dalies, Paslaugų teikėjas turi teisę nebeprijungti Kliento prie tolimesnių mokymų bei negrąžinti jau sumokėtų pinigų. Klientui visiškai atsiskaičius už produktą sutarties 2 punkte numatyta tvarka, Paslaugų teikėjas Klientui suteikia produktą numatyta tvarka, esant išskirtinėms sąlygoms - pagal 3.6 punktą.

3.8. Klientas sutinka, kad mokymų metu iškilusios konfliktinės situacijos su Klientu gali būti viešinamos visomis formomis be atskiro Kliento sutikimo.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Kliento teisės:

4.1.1. Įsigyti bet kokį sau patinkantį produktą ar mokymų programą iš tų, kurie yra pateikiami internetinėje svetainėje adresu www.rasytojuakademija.lt .

4.1.2. Iš Paslaugų teikėjo gauti visą reikalingą informaciją apie išsirinktą produktą ar mokymų programą;

4.1.3. Atsisakyti išsirinkto produkto ar mokymų programos iki apmokėjimo arba iki pirmojo įnašo pervedimo;

4.1.4. Gauti įsigytą produktą ar mokymų programą privačioje Facebook mokymų grupėje;

4.1.5. Atsisakyti vykdyti sutarties sąlygas, kai tai numatyta sutartyje arba leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai. Klientui pasinaudojus šia teise, Paslaugų teikėjas neprivalo grąžinti sumokėtų pinigų už įsigytą produktą ar mokymus ir / arba paslaugą, išskyrus tuos atvejus, kai sutarties nutraukimas įvyko dėl Paslaugų teikėjo sutarties sąlygų nesilaikymo.

4.2. Kliento pareigos:

4.2.1. Apmokėti sąskaitą už pasirinktą produktą ar mokymų programą pagal šioje sutartyje punkte 2 numatytą tvarką;

4.2.2. Vadovautis sutartyje numatytomis nuostatomis, taisyklėmis, instrukcijomis ir rekomendacijomis;

4.2.3. Suteikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją, kaip tai numatyta sutarties punkte 3.1;

4.2.4. Informuoti Paslaugų teikėją apie pasikeitusią kontaktinę informaciją (elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Facebook paskyra);

4.2.5. Pasirūpinti visa reikalinga technika ir interneto ryšiu, kurie užtikrintų sklandų paslaugų gavimą ir jų kokybę;

4.2.6. Nepažeisti autorinių Paslaugų teikėjo teisių, nesidalinti, nekopijuoti ar kitaip neplatinti informacijos, gautos mokymosi metu, taip pat kitų įsigytų produktų - mokymų, seminarų, pamokų vaizdo ir garso įrašų, elektroninių knygų.

4.3. Klientas sutinka:

4.3.1. Neįrašinėti mokymų;

4.3.2. Neplatinti mokymų įrašų, be raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo;

4.3.3. Nekeisti vaizdinės ir / ar garsinės informacijos formato (nepaversti jos tekstu) bei neversti jo į kitas kalbas, be raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo;

4.3.4. Mokymuose išgirstos informacijos nenaudoti komerciniais tikslais ir / arba neperpasakoti jos tretiesiems asmenims, be raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo;

4.3.5. Be raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo nenaudoti mokymuose išgirstos informacijos siekiant sukurti panašų konkurencinį produktą ar paslaugą bei gauti komercinę ir / ar finansinę naudą;

4.3.6. Be raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo neorganizuoti savarankiškų mokymų ar seminarų pagal Paslaugų teikėjo informaciją. Nepaisius šios sąlygos ir pradėjus vesti/vedant/organizuojant savarankiškus mokymus (visomis įmanomomis formomis tiek individualius, tiek grupinius) ar seminarus, kursus pagal Paslaugų teikėjo informaciją Klientas besąlygiškai sutinka mokėti kasmet (už visą minėtos veiklos vykdymo laikotarpį) nuo 50000,00 EUR (vienas šimtas tūkstančių eurų, 00 ct) iki 200000,00 EUR (du šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) baudą Paslaugų teikėjui.

4.3.7. Neatlikti veiksmų, kuriais būtų siekiama sutrikdyti įprastą mokymų eigą;

4.3.8. Nesuteikti prieigos, neperduoti, nesupažindinti mokymų metu gauta medžiaga trečiųjų asmenų;

4.3.9. Neskleisti suklastotos, klaidinančios, Paslaugų teikėjo, lektorės ar kitų asmenų garbę, orumą ar verslo reputaciją galinčios diskredituoti informacijos, taip pat neskatinti etninės, tautinės, rasinės netorelancijos, neapykantos, karo ar kitos informacijos, kurios sklaida draudžiama remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

4.3.10. Neužsiimti kita veikla, kuri nėra numatyta sutartyje, tačiau susijusi su baudžiamosios ar administracinės teisės pažeidimais, pažeidžia vartotojų teises, Paslaugų teikėjo arba trečiųjų asmenų interesus.

4.4. Paslaugų Teikėjo teisės:

4.4.1. Nustatyti produkto ar mokymų programos kainą;

4.4.2. Keisti mokymų tvarkaraštį pagal sutarties punkte 1.2 numatytą tvarką;

4.4.3. Sustabdyti Kliento dalyvavimą mokymuose, jeigu jis pažeidžia sutarties sąlygas ir ištrinti jo prisijungimą prie mokymų bei mokymų archyvų;

4.4.4. Atnaujinti internetinės svetainės, mokymų programos turinį iš anksto nepranešus Klientui.

4.4.5. Mokymų metu filmuoti ir fotografuoti Klientą be išankstinio įspėjimo.

4.4.6. Vienašališkai nutraukti sutartį negrąžinant Klientui sumokėtos sumos, jeigu:

4.4.6.1. Klientas nesilaiko dalinio apmokėjimo tvarkos ir iki sutartos dienos nesumoka likusios sumos;

4.4.6.2. Klientas pažeidžia sutarties punktus 4.2, 4.3, 7, 9.2, 9.3 ir jų papunkčius.

4.5. Paslaugų teikėjo pareigos:

4.5.1. Pristatyti Klientui išsirinktą produktą privačije Facebook mokymų grupėje, už kurį jis sumokėjo. Perkant mokymus mokant dalimis, Paslaugų teikėjas įsipareigoja prieigą prie mokymų suteikti dalimis (pagal Kliento mokėjimus).

4.5.2. Informuoti Klientą apie papildomas sąlygas ar būsimus mokymo tvarkos pasikeitimus, reikiamą informaciją skelbiant svetainėje www.rasytojuakademija.lt, arba el. paštu, arba uždaroje socialinio tinklo "Facebook" grupėje, kurioje mokosi studentas (-ė).

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.

5.2. Paslaugų teikėjas neatsako už sutarties pažeidimą, jeigu Klientas, pildydamas registracijos formą, suteikia netikslią ir / arba neišsamią kontaktinę informaciją, taip pat tuo atveju, jeigu Klientas neinformuoja apie pasikeitusią kontaktinę informaciją (pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Facebook paskyros adresas) taip pat, jeigu klientas pildė anketą pavartojęs psichotropines priemones (narkotikai, alkoholis ir kitos atmintį stabdančios psichotropinės priemonės) ar yra oficialiai pripažintas, tačiau nepateikęs iš gydytojo apie tai pažymos mokymų organizatoriui, psichinis ligonis.

5.3. Jeigu klientas negauna produkto ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės arba jeigu Klientas pažeidė sutarties sąlygas ir neteko teisės tęsti mokymų, sumokėti pinigai jam nėra grąžinami.

5.4. Už sutarties pažeidimus Paslaugų teikėjas atsako, jeigu nevykdo sutarties sąlygų.

5.5. Paslaugų teikėjas neatsako už techninę mokymo programos, interneto ryšio kokybę, kuri yra priemonė Klientui gauti išsirinktą produktą.

5.6. RAŠYTOJŲ AKADEMIJA nėra lietuvių kalbos gramatikos mokykla ir gramatikos klaidų netaiso ir lietuvių kalbos kurso, dėstomo Lietuvos mokyklose, nemoko. Studentas suvokia, kad įsigydamas šiuos mokymus, neatima lektorei žodžio laisvės ar laisvės turėti savo autentišką vertinimo stilių.

6. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

6.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios (force majeure).

6.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

6.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie 6.1 punkte nurodytas aplinkybes ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. Jeigu kita šalis pranešimo negauna per nurodytą laiką, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Pasibaigus force majeure aplinkybėms, Paslaugų teikėjas, žinodamas apie šią situaciją, Kliento prašymu, gali suteikti jam prieigą prie elektroninės mokymų versijos internete arba galimybę mokymus atidėti kitai datai.

7. GARANTIJOS

7.1. Paslaugų teikėjas garantuoja mokymų programos turinio naudą, kuria naudojasi jau mokymus pabaigę asmenys (daugelis dirba tekstų rašytojais, kai kurie absolventai išleido savo knygas), bet neatsako už techninius trukdžius, kurie nepriklauso nuo Paslaugų teikėjo, lektorės asmuo neįsipareigoja patikti paslaugos gavėjui niekuo: nei stiliumi, nei kalbos maniera, nei charakteriu, niekuo.

7.2. Išskyrus sutartyje išdėstytas garantijas, Paslaugų teikėjas nesuteikia jokių kitų garantijų.

7.3. Paslaugų teikėjas išduoda: a) RAŠYTOJŲ AKADEMIJOS TEKSTŲ RAŠYTOJO (-JOS) SERTIFIKATĄ, pasirinkusiems įvairių komercinių tekstų, knygos rašymo ir kūrybinio rašymo mokymų programą; b) Kūrybinio-terapinio rašymo mokymų programą pasirinkusiems - RAŠYTOJŲ AKADEMIJA pažymėjimą apie pasirinktą mokymų programą;  Gyvų mokymų lankytojams pažymėjimai paduodami gyvai, nuotoliniu būdu - pristatomi paštu. Paslaugos teikėjas neatsako už pašto ar kurjerių nekokybišką darbą. Todėl gavus suglamžytą ar suplėšytą sertifikatą/pažymėjimą ar laiku neatsiėmus iš pašto registruoto laiško ir panorėjus jį gauti iš naujo, Paslaugų teikėjas turi teisę paprašyti už papildomą sertifikato/pažymėjimo išsiuntimą 20,00 EUR mokestį. Sertifikatai ir pažymėjimai išduodami lietuvių kalba. Pageidaujant sertifikato ar pažymėjimo kita kalba, Paslaugų teikėjas turi teisę paprašyti 30,00 EUR mokestį.

7.4. Sutikdamas su šios sutarties sąlygomis ir sumokėdamas už pasirinktus produktus ar mokymų programas, Klientas patvirtina, kad:

7.4.1. Paslaugų teikėjas gaus patikimus duomenis, taip pat ir asmeninę informaciją apie Klientą, kurią jis pateiks pildydamas registracijos formą ir mokėdamas už produkus ar mokymų programas;

7.4.2. Nesinaudos mokymams skirta informacija, kad tretiesiems asmenims reklamuotų bet kokius produktus, taip pat ir konkurencingus.

7.4.3. Klientas savo noru pasirašo šią sutartį ir patvirtina, kad yra susipažinęs su sutarties sąlygomis, visiškai supranta dėl ko yra pasirašoma sutartis, visiškai supranta savo veiksmų pasekmes, susijusias su sutarties sudarymu ir vykdymu.

7.4.4. Klientas turi visas teises ir įgaliojimus, būtinus sutarties sudarymui ir vykdymui.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, APRIBOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo (punktas 3.3) ir galioja iki visiško ir tinkamo abiejų šalių įsipareigojimų vykdymo pagal šią sutartį arba jos nutraukimo, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė.

8.2. Atsižvelgiant į vienašališką atsisakymą sudaryti sutartį, šalis prieš norimą nutraukimo datą turi punkte 9.7 nustatyta tvarka savo sprendimą pranešti kitai Šaliai ne mažiau kaip prieš dešimt darbo dienų.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų naudojami ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymą "Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas" 1996m. birželio 11 d. Nr. I-1374

9.2. Visos mokymų metu naudojamos informacijos autorinės teisės priklauso Paslaugų teikėjui. Ją kopijuoti, perrašyti ir platinti be išankstinio raštinio Paslaugų teikėjo sutikimo draudžiama. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad visos teisės, pavadinimai ir pelnas iš visų intelektinės nuosavybės teisių ant Paslaugų teikėjo produktų, visa autorinė metodika ir testai priklauso Paslaugų teikėjui. Mokymuose išgirstą informaciją Klientas gali naudoti asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais.

9.3. Balsu arba raštu cituodamas Paslaugų teikėjo informaciją arba kalbėdamas apie kurį kitą produktą, Klientas įsipareigoja nurodyti autorystę ir / arba pasidalinti aktyvia nuoroda į svetainę www.rasytojuakademija.lt .

9.4. Klientas supranta, kad produkto grąžinimas yra neįmanomas, nes Klientas neturi galimybės įrodyti Paslaugų teikėjui, jog grąžinamas produktas nebuvo panaudotas. Nesutarimai, atsirandantys dėl sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Jeigu šis būdas nėra veiksmingas, ginčas nagrinėjamas teisme.

9.5. Jeigu vienas ar daugiau sutarties punktų dėl kokios nors priežasties neturi juridinės galios, tai neturi įtakos bet kuriems kitiems sutarties punktams, kurie išlaiko savo galiojimą.

9.6. Pasakydamas savo elektroninio pašto adresą, telefono numerį, Klientas sutinka gauti elektroninius laiškus ir / arba trumpąsias žinutes su pranešimais, taip pat reklamines žinutes.

9.7. Visi Kliento klausimai, pranešimai ir paraiškos siunčiami elektroniniu paštu, aptariami telefonu arba kitomis abiems šalims patogiomis komunikacijos priemonėmis.

9.8. Šalių santykiai reglamentuojami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9.9. Su Klientu, kuris nėra Lietuvos pilietis/ rezidentas, įsigijusiu UAB Berklis mokymus arba jo kitus produktus, bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš / arba susietas su šio Susitarimu arba susijusioms reikmėms, įskaitant pažeidimo, nutraukimo (atšaukimo) arba negaliojimo galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą.

9.10. Pirkdamas produktą ar mokymų programos bilietą Klientas sutinka su šios sutarties sąlygomis, tačiau bet kuriuo metu gali papildomai atsiųsti paslaugos Tiekėjui ir pasirašytą sutarties variantą, nors sutarties pasirašymu traktuojamas bilieto pirkimas ir Klientas su tuo sutinka.


Paslaugos teikėjas:

UAB "Berklis"

Įmonės vadovas: Direktorė Evelina Biliūnaitė

(patikslinimas: iki 2018 spalio-Tamulaitienė)

Įmonės kodas: 303093475

PVM mokėtojo kodas: LT100009981218

Buveinės adresas: Pienių g. 36-3, Užliedžiai,

LT-54305 Kauno raj.

El.p.: biliunaite.evelina@gmail.com

Tel. Nr.: +37065521188

A/s Nr.: LT657290000013467109,

Bankas: AB Citadele bankas

A/s Nr.: LT097044060007905436,

Bankas: AB SEB bankas, Banko kodas: 70440

PAYSERA a/s Nr.:

EVP4610005256084

LT483500010005256084

VĮ Registrų centro Kauno filialas

UAB Berklis direktorė

Evelina Biliūnaitė